VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(dále jen „VOP“)
 
PREAMBULE
 
Společnost BC – Logically Step, s.r.o.  je provozovatelem unikátního internetového inzertního portálu www.databaze-zdarma.cz. Na Internetovém portálu www.databaze-zdarma.cz mohou Zákazníci - fyzické osoby získat možnost navázat komunikaci se 3. osobami a na základě této komunikace zahájit spolupráci v oblasti obchodních sdělení.
 
1. VYMEZENÍ POJMŮ
 
1.1 Poskytovatel
Poskytovatelem se rozumí společnost BC – Logically Step, s.r.o. IČ: 0014602, se sídlem Husitská 107/3, 13000 Praha 3 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 214504 která provozuje internetový portál dostupný na internetové stránce www.databáze-zdarma.cz
 
1.2 Portál
Portálem se rozumí internetový portál www.databáze-zdarma.cz  určený:
 • Zákazníkům, kteří mají zájem prostřednictvím Portálu získat možnost navázat se 3. osobami vzájemnou komunikaci v oblasti obchodních sdělení.
 • 3. osobám, které mají zájem o alternativní formu reklamy a propagace a na základě omezených kontaktních údajů, poskytnutých Portálem, mají zájem oslovit Zákazníka za účelem navázání komunikace v oblasti obchodních sdělení.  

1.3 Zákazník nebo Zákazníci
Zákazníkem se rozumí:
 • fyzická osoba - spotřebitel ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku, která s Poskytovatelem uzavřela Smlouvu. 

1.4 Smlouva
Smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Zákazníkem prostřednictvím Portálu, jak je specifikována v článku 3. VOP.
 
1.5 Omezené kontaktní údaje
Kontaktními údaji se rozumí:
 • jméno, věk, emailová adresa Zákazníka,
 • region/kraj a město, ve kterém Zákazník bydlí. 

1.6 Služba
Službou se rozumí služba specifikovaná v čl. 3. odst. 3.2 VOP.
 
1.7 Databáze
Databází se rozumí databáze, do které Poskytovatel zařadí na základě uzavřené Smlouvy Omezené kontaktní údaje, a kterou bude následně Poskytovatel rozesílat 3. osobám.
 
1.8 3. osoby
Podnikatelé kontaktovaní Poskytovatelem, kteří mají zájem o alternativní formu reklamy a propagace svých výrobků a/nebo služeb prostřednictvím využití Omezených kontaktních údajů obsažených v Databázi.    
 
2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
2.1 Tyto VOP vydává Poskytovatel.
 
2.2 Těmito VOP a reklamačním řádem Poskytovatele, jak je uveden níže, se řídí Smlouva.
 
2.3 Smluvní vztahy vyplývající ze smlouvy o propagaci omezených kontaktních údajů se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).
 
3. SMLOUVA
 
3.1 Předmětem Smlouvy je poskytnutí služby spočívající ve vložení Omezených kontaktních údajů do databáze a její propagace Poskytovatelem 3. osobám, a to po dobu sjednanou se Zákazníkem ve Smlouvě.
 
3.2 Uzavřením Smlouvy Zákazník vyjadřuje svůj souhlas s VOP a bere na vědomí, že služba poskytovaná Poskytovatelem na základě Smlouvy spočívá pouze a výlučně ve (a) vložení Omezených kontaktních údajů do databáze a (b) následné propagaci této databáze formou jejího pravidelného rozesílání  3. osobám, a to po dobu sjednanou se Zákazníkem ve Smlouvě (dále též „Služba“).
 
3.3 Poskytovatel Zákazníkům nezaručuje, že prostřednictvím poskytnuté Služby navážou se 3. osobami komunikaci, ani že na základě případného navázání komunikace zahájí se 3. osobami spolupráci v oblasti obchodních sdělení.
 
3.4 Trvání smlouvy - Smlouvu je možné uzavřít v délce trvání 6 nebo 12 kalendářních měsíců, počínaje dnem uzavření Smlouvy.
 
4. OBJEDNÁVKA SLUŽBY
 
4.1 Objednávka Služby je provedena vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, který je dostupný na Portálu.
 
4.2 Po provedení objednávky bude Zákazník přesměrován na stránku se shrnutím objednávky. Shrnutí objednávky je návrhem Poskytovatele na uzavření Smlouvy. Před dokončením objednávky má Zákazník vždy možnost vrátit se o krok zpět a opravit chybu vzniklou při realizaci objednávky. Celá objednávka bude následně automaticky aktualizována.
 
4.3 Po potvrzení objednávky bude Zákazník přesměrován na platební bránu, kde bude moci zvolit způsob platby objednané Služby.
 
4.4 Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky (návrhu na uzavření smlouvy) ze strany Poskytovatele, které Poskytovatel zašle Zákazníkovi na jím uvedenou elektronickou adresu.
 
5. CENA SLUŽBY A JEJÍ ÚHRADA
 
5.1 Cena za poskytnutí Služby činí:
 • 390,- Kč včetně DPH v případě uzavření Smlouvy na 6 měsíců;
 • 490,- Kč včetně DPH v případě uzavření Smlouvy na 12 měsíců.
 
5.2 Náklady vzniklé Zákazníkovi na použití prostředků komunikace na dálku při uzavření Smlouvy si hradí Zákazník sám.
 
5.3 Cenu za poskytování Služby lze uhradit:
 
 • prostřednictvím internetových platebních systémů, kde po odeslání objednávky má Zákazník možnost využít službu ePlatba, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Zákazník prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu s poznámkou pro příjemce platby (Poskytovatele) ve formě: „emailového kontaktu, který zákazník uvádí při uzavírání Smlouvy.  Poskytovatel zadá údaje o Zákazníkovi ihned po přijetí potvrzení o úhradě ceny za poskytování Služby na Portál.

  Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím platební organizace společnosti PayU Czech Republic s.r.o. IČ 241 29 119 se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložce 181237
  Citlivé vstupní údaje, které Zákazník zadává do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
 • kreditní kartou či mobilním zařízením.
 
6. POSKYTNUTÍ SLUŽBY
 
6.1 Souhlasem s těmito VOP Zákazník Poskytovatele výslovně žádá, aby mu byla Služba poskytnuta před uplynutím čtrnáctidenní lhůty stanovené pro odstoupení od smlouvy ve smyslu ustanovení § 1823 občanského zákoníku.
 
Sjednaná Služba bude Zákazníkovi poskytnuta zpravidla do 3 dnů ode dne uzavření Smlouvy, a to dle aktuálních technických a personálních možností Poskytovatele.
 
6.2 O poskytnutí Služby Poskytovatel informuje Zákazníka emailem, který Zákazník uvedl v objednávce Služby.
 
7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 
7.1 Poskytovatel tímto výslovně upozorňuje na právo Zákazníka - spotřebitele odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy ve smyslu § 1829 odst. 1 občanského zákoníku následovně.
 
Zákazník - spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
 
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 
Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy je ke stažení zde.
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je ke stažení zde.
 
7.2 Zákazník je povinen bezodkladně oznámit Poskytovateli, že odstupuje od Smlouvy. Oznámení musí být odesláno Prodávajícímu před uplynutím uvedené lhůty nebo před poskytnutím služby.
 
7.3 Odstoupit od Smlouvy lze emailem na adrese info@databaze-zdarma.cz, v němž se zákazník dostatečně identifikuje. Pro odstoupení může Zákazník použít vzorový formulář, který je uveden v příloze těchto VOP a který Zákazník vyplní a odešle na výše uvedenou elektronickou adresu.
 
7.4 V případě, že Zákazník platně odstoupí od Smlouvy po té, co již byla Zákazníkovi poskytnuta část Služby, má Zákazník povinnost Poskytovateli uhradit poměrnou část ceny za již poskytnutou Službu, Poskytovatel proto Zákazníkovi vrátí pouze poměrnou část ceny poskytnuté Služby.
 
8. REKLAMACE
 
8.1 Podmínky uplatnění odpovědnosti za vady poskytnuté Služby (reklamace) upravuje reklamační řád Poskytovatele, který je pro Zákazníky dostupný na Portálu.
 
9. OCHRANA OSOBNÍCH ŮDAJŮ
 
9.1 Poskytovatel tímto zaručuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté Zákazníkem budou zpracovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 
9.2 Při zpracování osobních údajů Poskytovatelem má Zákazník zejména tato práva:
 • požadovat o informaci o zpracování osobních údajů;
 • požádat Poskytovatele jakožto správce osobních údajů o vysvětlení, zjistí-li nebo domnívá-li se, že Poskytovatel provádí zpracování osobních údajů Zákazníka v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů;
 • požadovat, aby Poskytovatel odstranil stav, kdy provádí zpracování osobních údajů
Zákazníka v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů;
 • odvolat udělený souhlas se zpracováním a uchováváním osobních údajů;
 • požadovat změnu či odstranění poskytnutých osobních údajů.
 
9.3 Provedením objednávky Služby Zákazník uděluje Poskytovateli výslovný souhlas se zpracováním a
použitím poskytnutých osobních údajů v rozsahu Omezených kontaktních údajů pro marketingové účely Poskytovatele, pro jejich umístění do Databáze a jejich sdělování 3. osobám v rozsahu Omezených kontaktních údajů za účelem navázání komunikace se Zákazníkem. Tento souhlas je udělován na dobu trvání Smlouvy.
 
9.4 Souhlas se uchováváním a zpracováváním osobních údajů může zákazník kdykoliv odvolat, a to písemně na adrese BC – Logically Step, s.r.o., Husitská 107/3, 13000 Praha 3, nebo emailem na adrese info@databaze-zdarma.cz, v němž se zákazník dostatečně identifikuje. V takovém případě nemá Zákazník nárok na vrácení ceny Služeb.
 
9.5 Na písemnou žádost zákazníka mohou být jeho osobní údaje v Databázi změněny či odstraněny. V případě takové žádosti o odstranění osobních údajů z Databáze dojde zároveň ke zrušení osobního profilu Zákazníka a neobnovitelnému vymazání údajů o všech objednávkách a dalších informací. V takovém případě nemá Zákazník nárok na vrácení ceny Služeb.
 
10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
10.1 VOP jsou účinné od 1.1.2013 a vztahují se na všechny vztahy vzniklé mezi Poskytovatelem a Zákazníkem na základě Smlouvy, nestanoví-li Smlouva jinak.
 
10.3 Ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku je ve vztazích mezi Poskytovatelem a Zákazníkem vyloučeno přijetí návrhu na uzavření Smlouvy (nabídka) s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, s výjimkou vyplnění Poskytovatelem požadovaných údajů.
 
10.4 Není-li uzavřena Smlouva v písemné formě, pak je vyloučena možnost potvrzení takové smlouvy v písemné formě ve smyslu ust. § 1757 občanského zákoníku.
 
10.5 Poskytovatel poskytuje Služby pouze za podmínek uvedených ve Smlouvě a VOP, a proto zaslání jiných obchodních podmínek (ust. § 1751 odst. 2 občanského zákoníku) je považováno za nepřijetí návrhu Smlouvy a za nový návrh na uzavření smlouvy, jejíž přijetí však musí být ze strany Poskytovatele výslovně potvrzeno.
 
10.6 Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností Zákazníků - spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru:
 
- mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím (i) mediace či (ii) arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení,
- dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).
 
 
 

Reklamační řád pro Zákazníky

 
1.Reklamační řád vydává společnost BC – Logically Step, s.r.o. , se sídlem Husitská 107/3, 13000 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 214504 (dále jen „Poskytovatel“), provozující inzertní portál www.databaze-zdarma.cz (dále jen „Portál“).
 
2.Reklamační řád upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“) plnění poskytnutého zákazníkovi na základě smlouvy o poskytnutí služeb uzavřené mezi Poskytovatelem a Zákazníkem dle všeobecných obchodních podmínek umístěných na Portálu (dále jen „Smlouva“).
 
3.Vady poskytnutého plnění mohou spočívat zejména v nefunkčnosti Portálu nebo v nefunkčnosti webhostingu, na kterém Portál funguje.
 
4.Zákazník uplatňuje vady poskytnutého plnění bez zbytečného odkladu, a to písemně na adrese sídla Poskytovatele nebo emailem odeslaným na adresu info@databaze-zdarma.cz.
 
5.Při uplatnění vady poskytnutého plnění doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace uvést své identifikační údaje (např. jméno a příjmení, adresu, a ideálně též telefon a emailovou adresu) a přesně popsat, v čem zákazník spatřuje vadu poskytnutého plnění.
 
7.Poskytovatel je povinen posoudit uplatněnou vadu do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.
 
8.Poskytovatel je povinen reklamaci včetně odstranění vady vyřídit a o vyřízení reklamace Zákazníka písemně informovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 
9.Jestliže se jedná o vadu poskytnutého plnění, kterou lze odstranit, je Poskytovatel povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu nebo může zákazník požadovat přiměřenou slevu. Není-li takový postup možný, má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny plnění nebo od Smlouvy odstoupit.
 
10.Jestliže poskytnuté plnění trpí vadou, kterou nelze odstranit, a která brání řádnému poskytnutí sjednaného plnění, má zákazník právo od Smlouvy odstoupit nebo požadovat slevu.
 
11.Veškeré podmínky a postupy při uplatnění odpovědnosti za vady poskytnutého plnění u Poskytovatele se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
 
12.Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1.2014.
 
 
Výhody pro firmy:
 • Vybíráte si potenciální klienty sami dle uvážení
 • Váš potenciální klient s Vámi komunikuje napřímo
 • Žádné anonymní odečítání virtuální peněženky
 • Platíte pouze konkrétního, Vámi vybraného člověka
  a to jen tehdy, když Vám seriózně odpoví!
Výhody pro uchazeče:
 • Sami si vybíráte firmu a výrobky, o kterých chcete komunikovat
 • Sami si nastavujete cenu, za kterou chcete komunikovat
 • Sami si vybíráte čas, kdy chcete komunikovat
 • Sami si volíte, kde a kolik si budete vydělávat peněz.